หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
หลักการปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
หลักสูตร
การรับสมัครนักเรียน
รายงานประจำปี
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
เกียรติประวัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
เช็คเมลยินดีวิทย์
เฉพาะเจ้าหน้าที่
  ประกาศผลสอบนักเรียนอนุบาล และประถมศึกษา
  โรงเรียนยินดีวิทย์

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนยินดีวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ใบอนุญาต 002/2529 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2529 กิจการของโรงเรียนเป็นส่วนบุคคล กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ นางยินดี สุขสด และบางส่วนเป็นที่ดินเช่าจากการเคหะแห่งชาติ

 นางยินดี สุขสด เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนมาแล้ว 42 ปี และได้มี กิจการโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่ง โรงเรียนแห่งแรกคือ โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น ตั้งอยู่ในโครงการการเคหะคลองจั่น กรุงเทพฯ ต่อมาจึงได้ขยายกิจการโรงเรียนตามลำดับดังนี้

 • พ.ศ. 2529 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพล เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-3 ตั้งอยู่ เลขที่ 203 ซอย 4 เนื้อที่ 394 ตารางวา เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง 11 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2533 จัดตั้งโรงเรียนเคหะบางพลี เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1- 6 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี และย้ายนักเรียนอนุบาลมาอยู่ที่อาคารเลขที่ 202/1
 • พ.ศ. 2534 ขยายอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 อาคาร คืออาคารเลขที่ 202 เป็นชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
 • พ.ศ. 2538 ขยายเนื้อที่ของอาคารเลขที่ 203 จากการเคหะแห่งชาติเพิ่มอีก 419 ตารางวา รวมเป็น 819 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร ห้องดนตรีสากล ห้องพักแม่ครัว ห้องพัสดุ โรงยิม ห้องครัว
 • พ.ศ. 2539 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 193 เมืองใหม่บางพลีวาระ 2 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-3
 • พ.ศ. 2541 สร้างห้องสมุด ห้องประชุม ที่อาคารเลขที่ 203
 • พ.ศ. 2542 ปรับปรุงอาคารเรียน ปูกระเบื้องห้องเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี และโรงเรียนเคหะบางพลี
 • พ.ศ. 2542 ดำเนินการรวมกิจการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี - โรงเรียนเคหะบางพลี และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนยินดีวิทย์” และโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์”
 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนยินดีวิทย์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
 • พ.ศ. 2543 ขยายกิจการโดยการซื้อโรงเรียนธีราศรม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และนำโรงเรียนเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา มีจำนวนนักเรียน 1,300 คน
 • พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
 • พ.ศ. 2545 ขยายกิจการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนยินดีวิทย์ ได้ซื้อที่ดินในแปลงใหม่ 6 ไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนยินดีวิทย์ สร้างอาคารเรียนใหม่ในเนื้อที่ 8 ไร่ และย้ายนักเรียนประถมปีที่ 1-6 จากอาคารเลขที่ 202 และ 203 มายังอาคารเรียนหลังใหม่
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนยินดีวิทย์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผลการประเมินในระดับ “ดี” ทุกมาตรฐานและมีการขยายระดับมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนยินดีวิทย์ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์สารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “Intel teach to the future”
 • พ.ศ. 2549 อ.ยินดี สุขสด ได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์ปฏิบัติ สวนยินดีธรรม” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ ครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนยินดีวิทย์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ.
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนยินดีวิทย์เปิดโปรแกรมสองภาษา (Bilingual) สอนชั้นอนุบาล 3 , ป.1 วิชา Health , Math , Life , Eng .